M-účetnictví

M-účetnictví

Daňový dotazník pro daň z příjmů fyzických osob

Pokud jste si u nás už nechávali přiznání zpracovávat, nemusíte body s poznámkou „(pouze změny)“ vyplňovat v případě, že jsou informace stejné.

Uveďte jméno, příjmení, rodné příjmení (případně ostatní příjmení), RČ, adresu pobytu v ČR – z občanky, kontaktní telefon. Pokud budete zasílat potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání a informace zde uvedené jsou aktuální, nemusíte tyto informace rozepisovat, postačí uvést pouze kontaktní telefon. (pouze změny)

Uveďte číslo bankovního účtu, případně adresu pro doručení případné vratky daně. (pouze změny)

 

Pozn. jedná se o důležitou informaci, v případě, že máte datovou schránku, tak musíte daně posílat v elektronickém formátu, v opačném případě Vám FÚ vyměří pokutu. (pouze změny)

Uveďte adresu hlášeného místa pobytu k dnešnímu dni. Pokud jste měli místo pobytu k 31.12. na jiné adrese, tak uveďte.

Pokud jste daňový nerezident, ve většině případů se považuje za nerezidenta osoba, která zdržujete se na území ČR méně než ½ roku, nebo jste v ČR za účelem studia, léčení, tak uveďte číslo pasu.

Pokud jste daňový rezident České republiky, musíte do svého přiznání uvádět i příjmy plynoucí z jiných států.

Jste student/ka? – doložit potvrzení o studiu

Invalida (jakého stupně)?

Průkaz ZTP-P?

Děti – pošlete informace o dětech, ale pouze v případě, že bonus na dítě neuplatňuje druhý z rodičů – jméno, příjmení, RČ, ZTP. Pokud je druhý z rodičů zaměstnaný, tak je nutno doložit od zaměstnavatele druhého z rodičů, že slevu neuplatňuje. Pokud zaměstnaný není, tak je nutno, aby druhý z rodičů vyplnil prohlášení – prohlášení Vám v případě potřeby na požádání zašleme (pouze změny)

Vydělal/a manžel/ka méně než 68.000,- Kč za rok

 • Manžel/ka doloží průkaz ZTP/P pokud jej má.
 • Manžel/manželka vyplní „prohlášení manžela/ky“ – na žádost Vám prohlášení zašleme
 • Pokud v průběhu předešlého roku proběhla svatba, uveďte datum svatby.

 

Tyto příjmy se jako příjem manžela/ky nepovažují:

 • rodičovský příspěvek
 • dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči
 • stipendium
 • zvýšení důchodu pro bezmocnost
 • státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření
 • vrácení daně z příjmů za minulé období
 • dávky sociální podpory

potvrzení o zaplaceném školkovném, pokud neuplatnil/a manžel/ka

potvrzení o darech,

potvrzení o částkách zaplacených na penzijním připojištění, životním pojištění,

odborových příspěvcích,

potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby,

potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

potvrzení o darování krve

Zašlete potvrzení z úřadu práce o době zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Pošlete potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, které jste v průběhu minulého roku měli. Pošlete i příjmy, které Vám plynuly na základě dohod o provedení práce. Tato potvrzení vystavuje zaměstnavatel na žádost do 10 dnů. Pokud se podá přiznání ONLINE (není potřeba datová schránka, ani elektronický podpis), tak postačí kopie, kterou Vám zaměstnavatel zašle na e-mail.

Pošlete souhrn příjmů zaplacených v hotovosti, připsaných na účet v daném zdaňovací období. Pozor na nájemné na přelomu roku! Nájemce hradí nájemné za prosinec až v lednu následujícího roku. Lednová platba se bude započítávat do daní až v příštím daňovém přiznání.

Máte ve smlouvě rozepsáno nájemné a zálohy na energie, úklid, vodu, plyn, teplo a tyto zálohy 1x ročně s nájemcem vyúčtujete a vrátíte/doplatí Vám přeplatek/nedoplatek. V tomto případě se za Váš příjem považuje pouze výše sjednaného nájmu. Do nájmu je nutné zahrnout fond oprav – pokud Vám ho nájemce platí.

Rozepište veškeré ostatní příjmy, které jste v průběhu roku měli, např. úroky z půjček, prodané auto (po 1 roce vlastnictví je auto osvobozeno od daně), prodaný byt nebo dům, příjmy ze zahraničí, prodej akcií, dividendy apod. Některé příjmy se do daní neuvádějí, pokud splňují podmínky pro osvobození od daně. Tyto příjmy nám můžete rozepsat také, pokud si nejste jisti, zda jsou tyto příjmy osvobozeny.

Informace níže jsou určeny pouze pro OSVČ

Uveďte:

 1. Činnosti, které vykonáváte. (pouze změny)
 2. Příjmy obdržené v hotovosti / na bankovní účet v daném zdaňovacím období (roce), tyto příjmy je nutné navýšit o případné zápočty pohledávek a závazků (může se jednat o výši provize/poplatku, které si zprostředkovatel z odměny sráží, než Vám prostředky zašle na účet – takto funguje např.: uber, bolt, slevomat, groupon, aj.). Příklad: Vaše odměna je 10.000,-Kč, ale zprostředkovatel si vyúčtuje poplatek 1.000,-Kč. Na Váš účet zašle 9.000,-Kč. Jako Váš příjem pro daňové přiznání se bere celá odměna 10.000,-Kč!

 

Pokud uplatňujete jako OSVČ své skutečné výdaje, které jste v podnikání měli, pokračujte na další bod. Tento bod se Vás netýká.

V daňovém přiznání se většinou využívá paušálních zákonem stanovených nákladů. Tyto náklady se stanoví jako procentní výše z Vašich příjmů. Pokud vykonáváte více činností, je nutno Vaše příjmy rozdělit.

Například pokud máte e-shop, ke kterému se využije 60 % nákladový paušál a zároveň poskytujete služby elektrikáře a topenáře, ke kterému se využije 80% nákladový paušál. V tomto případě by jste své příjmy rozdělili do dvou částek, jeden příjem pro 80% paušál a druhý příjem pro 60% paušál.

 • paušál 80 % k příjmu ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného;, – jedná se např. o tesaře, zedníky, topenáře, instalatéry, elektrikáře, řezníky aj. profese, na které je vydáno oprávnění k řemeslné živnosti
 • paušál 60 % k příjmu ze živnostenského podnikání – jedná se např. o e-shopy, obchody, hotely, restaurace, kadeřnictví, aj.
 • paušál 30 % k příjmu z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku;
 • paušál 40 %  z jiných příjmů ze samostatné činnosti – jedná se např. o příjmy advokátů, daňových poradců, činnosti na základě autorského zákona nebo různá nezávislá povolání jako jsou sportovci, herci, spisovatelé, novináři, překladatelé, sochaři, znalci, insolventní správci, aj.

Pokud si nejste jistí svou kategorií, tak obratem zavolejte a Vaše činnost do potřebných kategorií přiřadíme. Tel. 736 126 710

Skutečné výdaje, které jste ve svém podnikání měli. Bude nutno doložit: výpisy z účtů, faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, platební kalendáře, zápočty faktur, mzdovou agendu zaměstnanců aj. výdaje, které jste v průběhu roku měli.

Skutečné výdaje se vyplatí využít pouze v případě, pokud jste měli skutečných výdajů z vaši činnosti více, než by byla výše nákladového paušálu.

Pozn. za zpracování evidence související se skutečnými výdaji bude naší firmou účtována další platba dle ceníku pro „daňovou evidenci, neplátce DPH“, viz.: www.m-ucetnictvi.cz

Pokud si tuto evidenci vedete sami, tak postačí předat výsledky z evidence.

 • Přecházíte tento rok z paušálních na skutečné výdaje nebo naopak?
 • Máte spolupracující osobu na kterou se budou přerozdělovat
  příjmy? (pouze změny)
 • Byla v předchozích letech vykázaná ztráta, kterou si chcete započíst?
 • Zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením?
 • Platili jste zálohy na daň z příjmů finančnímu úřadu?

 

 1. Uveďte zdravotní pojišťovnu. Pozn.: Změnil/a jste zdravotní pojišťovnu v průběhu roku?´ (pouze změny)
 2. Pošlete přehled o zaplacených zálohách. Pokud máte vedlejší činnost a zálohy neplatíte, přehled nezasílejte. Postačí uvést, že zálohy nebyly placeny.
 3. Pokud jste cizinec, uveďte variabilní symbol, který Vám zdravotní pojišťovna přiřadila. Pokud máte VS jiný než je Vaše rodné číslo, tak také uveďte (pouze změny)
 4. Pokud se Vaše činnost považuje za vedlejší, tak napište délku období, kdy jste měli zaměstnání, nemoc OSVČ, nárok na výplatu invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu, výkon vojenské služby, nárok na rodičovský příspěvek, nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, péči o jinou osobu nebo délku studia.
 5. Pro správný výpočet záloh na pojistné pro tento rok uveďte, zda došlo v tomto roce ke změně z vedlejší na hlavní činnost nebo naopak. Případně zda jste výkon OSVČ ukončili.  (pouze změny)
 1. Pošlete přehled o zaplacených zálohách od ČSSZ, dokument je možno stáhnout na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal Pokud máte vedlejší činnost a zálohy neplatíte, přehled nezasílejte. Postačí uvést, že zálohy nebyly placeny.
 2. Uveďte variabilní symbol, který Vám byl ČSSZ přidělený. (pouze změny)
 3. Pokud jste registrovaný/á u ČSSZ v Praze, tak napište kód ČSSZ nebo číslo účtu, na který hradíte sociální pojištění. (pouze změny)
 4. Přihlásil jste se u ČSSZ k dobrovolnému nemocenskému pojištění? Napište VS pro nemocenské pojištění. (pouze změny)

 5. Pokud se Vaše činnost považuje za vedlejší, tak napište délku období, kdy jste měli zaměstnání, nemoc OSVČ, nárok na výplatu invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu, výkon vojenské služby, nárok na rodičovský příspěvek, nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, péči o jinou osobu nebo délku studia. (pouze změny)
 6. Pro správný výpočet záloh na pojistné pro tento rok uveďte, zda došlo v tomto roce ke změně z vedlejší na hlavní činnost nebo naopak. Případně zda jste výkon OSVČ ukončili. (pouze změny)